maandag 23 januari 2012

Sociodemografische kenmerken beïnvloeden kans op zwangerschap

Hoewel factoren als maternale leeftijd en obesitas de kans op een zwangerschap verkleinen, is er weinig bekend over de invloed van de vader en van sociodemografische kenmerken, zoals opleidingsniveau en inkomen. Meike Mutsaerts en collega’s (UMCG) concluderen in Human Reproduction dat deze kenmerken belangrijke voorspellers zijn van de tijd tot zwangerschap.

De auteurs voerden een subanalyse uit binnen de ‘Groningen Expert Center for Kids with Obesity’(GECKO)-Drenthestudie. Daarin zijn 4778 Drentse kinderen geïncludeerd die geboren zijn tussen april 2006 en april 2007. Mutsaerts et al. richtten zich op de ouders van die kinderen en stuurden hen lijsten met vragen over onder andere leefstijl en sociodemografische factoren die teruggingen tot 6 maanden voor de conceptie. 2997 koppels vulden de lijsten in, waarvan uiteindelijk 1924 geplande natuurlijke zwangerschappen meegingen in de analyse.

De mediane ‘time to pregnancy’ (TTP), een maat voor de vruchtbaarheid, was 3 maanden; binnen 1 jaar was 87,8% van de koppels zwanger. Hoge leeftijd van zowel vader als moeder had een negatieve invloed op de TTP. Bij mannen waren geen van de andere onderzochte factoren van invloed op de zwangerschapskans, maar bij vrouwen wél. Als zij een 1e kind verwachtten, de pil gebruikten, een onregelmatige cyclus of een lager opleidingsniveau hadden, was de TTP langer. Er waren geen interacties tussen de maternale en paternale factoren en toevoeging van data van niet-geplande zwangerschappen had geen effect op de uitkomsten.
Uit deze studie blijkt dus dat de vaak gegeven leefstijladviezen weinig effect hebben op de TTP. Toch is niet uit te sluiten dat er sprake is van een bias, gezien de gezonde leefstijl die de meeste aankomende zwangeren al nastreven. De sociodemografische factoren die wel van invloed zijn, zijn helaas niet zo makkelijk te veranderen.

Pubmed-link: hier
Bron: NTvG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten